Otvoreni Palach

Aktualno 26. siječnja 2008.

Koncept Otvoreni Palach

Nakon tribine javno objavljujemo koncept Otvoreni Palach za slučaj da netko nije dobro shvatio iz prve.

Smatramo da problematici kluba Palach treba prići apsolutno konstruktivno te smo iz tog razloga iznašli vlastiti prijedlog modela upravljanja prostorom Palacha, ali treba imati na umu da je takav naš prijedlog u funkciji poticanja javne rasprave i može služiti samo kao osnova nekoj detaljnijoj razradi.

Osnovna načela modela „Otvoreni Palach“ su otvorenost, demokratičnost, kontrola i usmjerenost na mladež. Naš model predviđa da prostorom Palacha upravlja Udruga „Otvoreni Palach“ čiji su osnivači i članovi zainteresirane fizičke osobe i Grad Rijeka. Smatramo da je angažman Grada u ovakvom projektu od velike važnosti za mladost i kulturnu scenu Rijeke nezaobilazan. Radom Udruge bi upravljali njeni članovi kroz demokratski izabrana tijela udruge, dok bi sam Grad vršio određena upravljačka i nadzorna prava kroz Nadzorni odbor.

Stava smo da je funkcija ovakve udruge dvostruka. Ona je s jedne strane polivalentna, dakle sama se bavi i organizira događanja, a s druge strane je servis drugim udrugama i zainteresiranim fizičkim osobama koje žele određena događanja organizirati u prostoru Palacha. Dakle, osigurava im prostor i pruža im pomoć u realizaciji projekata. Također je bitno da se, pri donošenju programa rada Udruge, vodi računa o tome da su različita područja interesa mladih podjednako zastupljena. Dakle glazba jednako kao kazalište, izložbena djelatnost, poezija, itd. Smatramo kako sama udruga ne bi trebala obavljati ugostiteljsku djelatnost, nego bi ugostiteljski prostor dala određenom poslovnom subjektu u zakup. Taj poslovni subjekt bi obavljao ugostiteljsku djelatnost po uvijetima koje odredi Udruga. Također, zakup bi plaćao Udruzi kojoj bi to bio jedan od izvora financiranja.

V. B.